Bij VHC ActiFood hechten we veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VHC ActiFood houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat we in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens worden beschreven in dit Privacybeleid.
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Voorafgaand toestemming vragen wanneer dit volgens de privacywet nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Je informeren over je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens en deze respecteren.

Als VHC ActiFood zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op www.ActiFood.nl. Indien je na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van relaties

Persoonsgegevens van relaties worden door VHC ActiFood verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden, zoals inkoop, verkoop, facturatie van relaties.
 • Communicatie over VHC ActiFood gerelateerde onderwerpen via VHC ActiFood nieuwsbrieven, informatie over nieuwe folders, workshops, aanbiedingen, en bijeenkomsten op sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.
 • Deelname aan bijeenkomsten en workshops, inclusief het maken van foto’s tijdens deze evenementen. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit aangeven bij de balie.

Voor bovengenoemde doelstellingen kan VHC ActiFood de volgende persoonsgegevens van je vastleggen:

 • Voornamen
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum en -plaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • Geslacht
 • Inschrijving en deelname aan bijeenkomsten
 • Financiële transacties

Je persoonsgegevens worden door VHC ActiFood opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

Gedurende de samenwerking en daarna voor onbepaalde tijd.

Het bewaren van deze informatie na het beëindigen van de samenwerking heeft als doel:

 • Historie activiteit van VHC ActiFood.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van delen van de financiële administratie.
 • Het ondersteunen van delen van de technische infrastructuur.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VHC ActiFood bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hanteren we een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen, zijn onze IT-middelen up-to-date beveiligd, maken we regelmatig back-ups van persoonsgegevens, en testen en evalueren we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig. Onze medewerkers zijn ook geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bij VHC ActiFood organiseren we workshops waarbij foto’s worden gemaakt om de ervaring vast te leggen en mogelijk te delen op onze website, sociale media en andere promotionele materialen. We hechten veel waarde aan je privacy en streven ernaar om je persoonlijke gegevens te beschermen.

Wanneer je deelneemt aan een van onze workshops, stem je ermee in dat er foto’s en video’s worden gemaakt waarop je mogelijk herkenbaar bent, inclusief je gezicht. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, zoals het delen van ervaringen op onze website, sociale media-kanalen, drukwerk en andere marketingmaterialen.

We begrijpen dat privacy belangrijk voor je is. Daarom nemen we de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens veilig worden bewaard en alleen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Als je niet akkoord gaat met het maken of delen van foto’s en video’s waarop je herkenbaar bent, verzoeken we je vriendelijk om ons voorafgaand aan de workshop te informeren, zodat we passende regelingen kunnen treffen.

Door deel te nemen aan onze workshops en akkoord te gaan met de voorwaarden, stem je ermee in dat foto’s en video’s waarop je herkenbaar bent kunnen worden gemaakt en gedeeld voor promotionele doeleinden zoals hierboven beschreven.
Mocht je nog vragen hebben over ons privacybeleid met betrekking tot fotografie en videografie tijdens workshops, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd klaar om je zorgen te bespreken en je privacy te waarborgen.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. We kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen met jou niet uit, dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

neem
contact op

Raymond Haisma & Ingrid van Veen
Sales Manager | Marketing Commercie

laat uw
gegevens achter

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.