Algemene
voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ActiFood en afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer”, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ActiFood in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ActiFood gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en leveringsvoorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 

 1. De aan ActiFood gegeven bestelling geldt als aanbod. Dit aanbod is door ActiFood aanvaard, zodra ActiFood op voor de afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van de bestelling is begonnen.
 2. Elke met ActiFood aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde –dit ter keuze van ActiFood– dat ActiFood van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van ActiFood. ActiFood heeft om deze reden in ieder geval het recht om een bestelling van een afnemer te weigeren.
 3. ActiFood is gerechtigd van de afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ActiFood verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan ActiFood de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere rechten welke ActiFood kan doen gelden.
 4. Afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van of namens ActiFood, binden ActiFood alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van ActiFood uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Prijzen

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in eurovaluta, inclusief verpakkingsbelasting, exclusief omzetbelasting en exclusief emballagekosten. Transportkosten zijn in de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in de computerbestanden van ActiFood zijn opgenomen, zoals deze op de dag van aflevering op de betreffende afnemer van toepassing zijn.
 3. De prijzen en aanbiedingen van door ActiFood aangeboden producten zijn vrijblijvend.
 4. De afgeleverde hoeveelheden respectievelijk gewichten worden door ActiFood op een afleverdocument vermeld. Indien de afnemer daartegen niet binnen uiterlijk achtenveertig uur (werkdagen) na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.
 5. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door ActiFood niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft ActiFood het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.
 6. De afnemer heeft het recht om –indien een in het vorig lid bedoelde prijsverhoging 10% of meer bedraagt– de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van ActiFood worden teruggehaald. De afnemer blijft tot het tijdstip dat de producten worden teruggehaald volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal en dergelijke.

 

Artikel 4 Levering, leveringstermijnen en leveringsrisico

 

 1. Levering geschiedt door aflevering van het verkochte op het door afnemer opgegeven (aflever)adres.
 2. De door ActiFood opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door ActiFood opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de bestelling benodigde gegevens in het bezit van ActiFood zijn. Vertraging in de aflevering zal voor de afnemer geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door ActiFood ten dezen de grenzen van de redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de afnemer enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan ActiFood onbetaald heeft gelaten.
 3. De wijze van transport wordt door ActiFood bepaald. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen.
 4. De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan. ActiFood is in dat geval gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de afnemer te factureren.
 5. Bij aflevering van de verkochte producten op het door afnemer opgegeven adres geschiedt het inladen, vervoeren en uitladen voor risico van ActiFood. Zodra de verkochte producten over de eerste drempel van het door afnemer opgegeven adres zijn gegaan, gaat het risico daarvan over op de afnemer.
 6. Verzoekt de afnemer om de levering op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan is ActiFood gerechtigd de hieraan verbonden meerdere kosten bij de afnemer in rekening te brengen.
 7. De afnemer is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Indien de afnemer niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is ActiFood gerechtigd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden.
 8. Door ActiFood foutief geleverde producten kunnen uitsluitend door de afnemer worden geretourneerd, wanneer deze zijn voorzien van een door ActiFood verstrekte retourbon. Verder dienen de producten te voldoen aan de navolgende voorwaarden:
  1. voorzien zijn van de originele collosticker of (indien niet gestickerd) begeleid door een kopie van het afleveringsdocument, van welke de datum niet ouder is dan 2 dagen;
  2. zich bevinden in de originele, ongeopende verpakking;
  3. door de afnemer niet geprijsd zijn;
  4. behoren tot het normale ActiFood –assortiment;
  5. in goede staat verkeren en tegen normale prijzen weer verkoopbaar zijn;
  6. worden retour gezonden binnen de daarvoor gestelde termijn.
 9.  In alle in dit artikel genoemde situaties waarin retourzending van de producten niet mogelijk is, is tussen de afnemer en ActiFood wel een koopovereenkomst tot stand gekomen en is derhalve de afnemer tot betaling verplicht.
 10. Indien zich door leveranciers van ActiFood geïnitieerde recall-acties voordoen in verband met bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dient de afnemer met de betreffende producten te handelen conform de door ActiFood in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.
 11. Er kan voor ActiFood geen plicht tot levering ontstaan, indien buiten ActiFood om door derden rechtstreeks aan een relatie van ActiFood producten worden geleverd waarvan de facturering via ActiFood geschiedt.
 12. De verplichting van ActiFood tot terugname van emballage geldt alleen, indien deze in goede staat verkeert, schoon is, geen afval en restmateriaal bevat en –voor zover het rolcontainers betreft– deze door ActiFood zijn geleverd.
 13. Indien retouremballage slecht of ongesorteerd door de afnemer wordt aangeleverd, is ActiFood gerechtigd de meerdere behandelingskosten aan de afnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Klachten en Reclames

 

 1. De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling.
 2. Indien de afnemer verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt voordat deze zijn betaald, verplicht de afnemer zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.
 3. Bij aflevering van de producten op het door afnemer opgegeven adres, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten met bekwame spoed door de afnemer aan ActiFood kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
 4. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen uiterlijk binnen achtenveertig uren na aflevering aan ActiFood te zijn gemeld.
 5. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op ActiFood betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door ActiFood geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer ActiFood onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor ActiFood beschikbaar blijven in de toestand waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de afnemer het geleverde heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft laten bewerken of verwerken, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij ActiFood daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 6. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor beschreven procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal ActiFood zo spoedig mogelijk ofwel een vervangend product leveren, danwel
  • indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is– het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal terzake dit soort situaties van ActiFood nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen. De aansprakelijkheid van ActiFood blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover de afnemer heeft gereclameerd.
 7. Klachten en reclames geven de afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door ActiFood wordt uitgesloten.
 8. De reclametermijn op de door ActiFood verzonden facturen bedraagt ten hoogste drie werkdagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met ActiFood correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De door ActiFood geleverde producten blijven eigendom van ActiFood tot het moment waarop de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten, volledig is betaald. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten op de afnemer over.
 2. Alle in het bezit van de afnemer zijnde van ActiFood afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van de afnemer zijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.
 3. De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.
 4. Het is de afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden/verwerken, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij ActiFood de afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan ActiFood ter beschikking te stellen.
 5. De afnemer verleent ActiFood reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door ActiFood geleverde producten zich bevinden, teneinde ActiFood in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van ActiFood om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten tengevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.

 

Artikel 7 Facturering en Betaling

 

 1. De facturering van geleverde producten geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer. De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van ActiFood dient te geschieden binnen de daarbij kenbaar gemaakte betalingstermijn, gerekend vanaf de factuurdatum.
 2. De aan de afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso, geldt de dag van creditvalutering van de rekening van ActiFood als de dag van betaling. De afnemer is niet gerechtigd op zulke betalingen aan ActiFood een korting of compensatie toe te passen.
 3. Indien de afnemer niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij(zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist) in verzuim. ActiFood is in dat geval gerechtigd aan de afnemer de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW in rekening te brengen.
 4. Alle aan de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, (waaronder de buitengerechtelijke (incasso)kosten)), zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 100,- en onverminderd het recht van ActiFood om verdere (redelijke) kosten bij de afnemer in rekening te brengen.
 5. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering,zulks ongeacht de omschrijving die de afnemer aan de betaling mocht hebben gegeven.
 6. ActiFood is gerechtigd tot compensatie van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen, welke ActiFood van de afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 

 1. ActiFood aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van ActiFood. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de bestelling, die tot schade heeft geleid.
 2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van ActiFood voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan. Daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer ActiFood tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt ActiFood geen aansprakelijkheid.
 4. De afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door ActiFood geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften. Bij gebreke hiervan wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.
 5. Indien ActiFood naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door ActiFood.
 6. Voor zover de door ActiFood geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) geldt, dat ActiFood bij consumering dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De afnemer vrijwaart ActiFood uitdrukkelijk terzake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door ActiFood geleverde producten, indien deze door de afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt, dan wel verkocht, tenzij ActiFood producten heeft geleverd waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is gelegen voor de datum van aflevering.

 

Artikel 9 Overmacht

 

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van ActiFood welke van dien aard is, dat (verdere) naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ActiFood kan worden gevergd.
 2. Indien ActiFood door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft ActiFood het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van ActiFood. ActiFood is in dergelijke gevallen gerechtigd om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

 

Artikel 10 Wanprestatie en ontbinding

 

 1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft ActiFood ingeval van wanprestatie van de afnemer ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van ActiFood. ActiFood is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door ActiFood geleden schade.
 2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft ActiFood eveneens, indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien de afnemer surséance van betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien de afnemer het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die ActiFood op de afnemer heeft terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 11 Conversiebepaling

 

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
 2. In geval een bepaling van deze algemene voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12 Overdracht en verval van rechten

 

 1. ActiFood is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 2. Iedere vordering tegen ActiFood vervalt, indien ActiFood niet binnen twaalf maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen ActiFood en de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met ActiFood gesloten overeenkomsten, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 

Artikel 14 Privacybeleid

 

Lees het privacybeleid van VHC ActiFood hier.

neem
contact op

Raymond Haisma & Ingrid van Veen
Sales Manager | Marketing Commercie

laat je
gegevens achter

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.